Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Informacja dot. początkowego momentu ponoszenia kosztów w ramach
poddziałania 19.4
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

Do Państwa wiadomości przekazujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. początkowego momentu ponoszenia kosztów w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

 

Pomoc w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: poddziałanie 19.4) nie jest przyznawana w formie refundacji poniesionych przez LGD kosztów kwalifikowalnych, jak to miało miejsce w przypadku działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Przyjęta w ramach poddziałania 19.4 forma pomocy ma charakter płatności ryczałtowych ustalanych zgodnie z zasadami określonymi w § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1822) (dalej: rozporządzenie), a niejako równowartość części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomijając koszty zatrudnienia, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponoszenie kosztów nie jest warunkiem wypłaty pomocy, stąd przepisy rozporządzenia dla poddziałania 19.4 nie wyznaczają okresu kwalifikowalności kosztów. Decyzję w tym zakresie podejmuje LGD indywidualnie, w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji danej operacji. Tym samym powyższe zagadnienie w żaden sposób nie przeszkadza w określeniu przez lokalne grupy działania harmonogramów realizacji planów komunikacji.

 

Jednocześnie, bez względu na termin ponoszenia kosztów, LGD zobowiązana jest do prowadzenia dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych. W ramach ww. systemu rachunkowości wydzielonej dla operacji należy obligatoryjnie uwzględnić wszystkie transakcje, które zostały opłacone z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki albo wyprzedzającego finansowania operacji, na co wskazuje § 4 ust. 9 umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4.

 

Ponadto, należy pamiętać, że środki z tytułu zaliczki albo wyprzedzającego finansowania wypłacane są na wyodrębniony rachunek bankowy LGD, przeznaczony wyłącznie do obsługi tych środków. Z tego rachunku należy regulować bieżące płatności związane z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.4 dla kontrahentów / dostawców. Nie jest możliwe przekazywanie tych środków na inny rachunek LGD, szczególnie celem pokrycia wydatków opłaconych przed otrzymaniem środków z prefinansowania.

 

Uprzejmie przypominamy, iż wszelkie zapytania w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zatwierdzania pomocy finansowej (...), zgodnie z regułami opisanymi w „ Zasadach przepływu informacji dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania procedur w zakresie zadań delegowanych przez Agencję płatniczą do podmiotów wdrażających w ramach PROW na lata 2014 - 2020" powinny być przekazywane do ARiMR. Pytania te muszą zawierać m.in. opinię służb prawnych (jeśli pytanie związane jest z interpretacją przepisów) jak również stanowisko podmiotu w sprawie.

 

Opracowanie: Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-07-07 Data aktualizacji: 2016-07-07
Liczba wywołań: 1927  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort