Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Kolejna transza tablic informacyjnych i reklamowych do odbioru.
Działania promocyjne » Tablice informacyjne i reklamowe »

Szanowni Państwo,

informujemy, iż przygotowana została kolejna transza tablic informacyjnych i reklamowych wykonanych dla beneficjentów działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach powyższego działania zostały przygotowane tablice dla wszystkich operacji, których równowartość kosztów całkowitych wynosi co najmniej 50 000 Euro (lista beneficjentów i operacji dla których przygotowane są tablice poniżej).

 

 

Nazwa Beneficjenta

Nazwa operacji

Zakres działania

Rodzaj tablicy

Gmina Baranowo

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranowo. Etap I, Etap II.

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Ciechanów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów.

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Czarnia

Budowa wodociągu  na terenie gminy Czarnia: zadanie I - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe

gospodarka wodno-ściekowa

informacyjna

Gmina Domanice

Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice.

gospodarka wodno-ściekowa

informacyjna

Gmina Dzierzgowo

Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Huszlew

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Huszlew oraz budowa ostatniego odcinka sieci wodociągowej w gminie Huszlew.

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Osieck

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości wiejskich w Gminie Osieck poprzez kompleksowy program budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków

gospodarka wodno-ściekowa

informacyjna

Gmina Rzekuń

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy, gm. Rzekuń.

gospodarka wodno-ściekowa

informacyjna

Gmina Stara Błotnica

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Sypniewo

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sypniewo - etap IV

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Gmina Troszyn

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Troszyn

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Aleksandrówka, Kobierne, Olesin, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka i Choszczówka Stojecka.

gospodarka wodno-ściekowa

reklamowa

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy o dofinansowanie operacji mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej, w przypadku kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro, natomiast gdy całkowita wartość operacji przekracza 500 000 Euro, należy zamieścić tablicę reklamową. Tablice muszą być wykonane zgodnie z zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Oprócz tablic dotyczących działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przygotowane zostały również tablice informacyjne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 3 oraz działania osi 4 LEADER „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o systematyczny odbiór niniejszych tablic.

 

Tablice informacyjne i reklamowe można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4.

 

Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli Wnioski o płatność ostateczną i których równowartość kosztów całkowitych operacji wynosi co najmniej 50 000 Euro.

 

W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną i pieczątki Beneficjenta.

 

kontakt:

Oś 3: Katarzyna Chludzińska pok. 524, Agnieszka Grzybowska pok. 524, Magdalena Kowalik pok. 523.

Oś 4: Barbara Kręźlewicz – Prarat pok. 410, Marcin Książak pok. 410.

 

 

O możliwości odbioru kolejnej transzy tablic wykonanych dla beneficjentów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, będziemy sukcesywnie informować na naszej stronie internetowej: www.prow.mazovia.pl

 

Opracowanie: Magdalena Kowalik Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2013-07-17 Data aktualizacji: 2013-07-18
Liczba wywołań: 4200  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort