Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Opis działania
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi »

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

 

Projekty objęte tym Schematem będą dotyczyć budowy lub remontu, niestanowiącego bieżącej konserwacji (remontu), urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które bezpośrednio wpływają na lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilność i jakość plonów oraz poprawę skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Schemat obejmuje również budowę lub remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych ukierunkowanych na retencjonowanie lub magazynowanie wody oraz doprowadzenie lub odprowadzenie wód z systemów melioracji wodnych szczegółowych. Projekty uwzględniać będą również działania inwestycyjne służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa i ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Cel działania

 • poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych;
 • zwiększenie retencji wodnej;
 • poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.


Zakres pomocy

 • koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem;
 • koszty robót budowlano-montażowych;
 • koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

 

Pomoc nie jest udzielana na:

 • budowę lub remont ziemnych stawów rybnych;
 • budowę lub remont urządzeń, instalacji, maszyn deszczujących i przenośnych agregatów pompowych do nawodnień ciśnieniowych na użytkach rolnych poszczególnych właścicieli gruntów, z wyjątkiem urządzeń i instalacji przewidzianych do wspólnego korzystania;
 • ponowne zagospodarowanie zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk, z wyłączeniem pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk.


Beneficjent

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych projektu. Nie została określona minimalna oraz maksymalna wartości projektu.

Poziom wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym: - do 75% to środki UE (EFRROW), a co najmniej 25% - budżet państwa. Po zrealizowaniu projektu z zakresu melioracji wodnych szczegółowych, 20% kosztów kwalifikowalnych zostanie spłaconych przez właścicieli zmeliorowanych gruntów w rocznych ratach, w formie opłaty inwestycyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).Kryteria dostępu

 • projekty dotyczące budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będą realizowane pod warunkiem wystąpienia właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Natomiast realizacja projektów z zakresu melioracji wodnych podstawowych będzie dostosowana do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej oraz do odprowadzenia wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
 • beneficjent nie może korzystać z bezzwrotnych lub preferencyjnych środków pomocy krajowej lub zagranicznej na pokrycie kosztów projektu finansowanego ze środków EFRROW.Zasięg geograficzny

Cały kraj.

Opracowanie: Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2009-07-08
Liczba wywołań: 19890  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort