Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Informacje ogólne
Informacje o programie »

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Fundszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

Priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, podlegające wsparciu z EFRROW zostały określone w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres i formę wsparcia określa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Łączna kwota środków na PROW 2007-2013 to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a ok. 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne.
Przewidziane do realizacji w ramach Programu działania zostały podzielone na cztery osie priorytetowe:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
1.1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;
1.2. Ułatwienie startu młodym rolnikom
1.3. Renty strukturalne;
1.4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych;
1.6. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;
1.8. Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności;
1.9. Działania informacyjne i promocyjne;
1.10. Grupy producentów rolnych;
Oś 2: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich niekorzystnych i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
2.2. Program rolnośrodowiskowy;
2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
3.4. Odnowa i rozwój wsi;
Oś 4: LEADER.
4.1. Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju;
4.2. Wdrażanie projektów współpracy;
4.3. Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja;


Działania skupione w dwóch pierwszych osiach służą w głównej mierze dostosowaniu sektora rolnego i leśnego do rosnących wymagań wspólnotowych, w tym związanych z ochroną środowiska i są skierowane głównie do producentów rolnych.
Działania wspierane w ramach osi 3. uzupełniają działania zdefiniowane w ramach dwóch pierwszych osi i mają w sposób synergiczny oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich poprzez:

  • różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
  • poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Wdrażanie działań osi 4. LEADER opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu dla rozwoju regionu - wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Włączanie partnerów społecznych
i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw ma służyć lepszemu zdefiniowaniu problemów obszaru oraz znalezieniu lepszych sposobów na ich rozwiązanie.

Rolę Instytucji Zarządzającej dla PROW 2007-2013 pełni Minister właściwy ds. rozwoju wsi. Agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania działań:

1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem         rolnictwa i leśnictwa;
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
3.4. Odnowa i rozwój wsi;
4.1. Lokalne strategie rozwoju;
4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;
4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania
wykonuje Samorząd Województwa, jako zadania delegowane.

 

Opracowanie: Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2011-11-10
Liczba wywołań: 43859  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort