Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Opis działania
LEADER »

PROW - INFORMACJE OGÓLNE. DZIAŁANIE OSI LEADER

 

Cel
Leader jest podejściem przekrojowym i partnerskim, umożliwiającym realizowanie i osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy.

Opis osi
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.
Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.
Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.

Poziom wsparcia
Udział środków Unii Europejskiej (EFRROW) i krajowych środków publicznych w finansowaniu realizacji 80% do 20%.

Zasięg geograficzny
Obszary działania LGD.

W ramach tej osi znajdują się następujące działania:
 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 2. Wdrażanie projektów współpracy
 3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacjaWDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Cel działania
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi.

oraz innych projektów zwanych dalej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Zakres pomocy
Przewiduje się udzielenie pomocy:
 1. Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3 - tak jak określono dla działań osi 3.
 2. Dla małych projektów, działania mogą dotyczyć:
  • organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR,
  • promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,
  • rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju,
  • inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki,
  • organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD,
  • zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,
  • zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD,
  • renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc,
  • odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu,
  • zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje,
  • inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej,
  • budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych,
  • zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.


Beneficjenci
W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – tak jak określono dla działań osi 3.
W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Poziom dofinansowania
W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych.


WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

 

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, które są zawarte w LSR oraz nieuwzględnione w LSR, ale zgodne z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.
 
Projekty współpracy:
1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;
2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;
3) jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowalnego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;
4) jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu nie kwalifikują się do wsparcia z EFRROW;
5) jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.
 
W ramach projektów współpracy można realizować operacje polegające na :
1) przygotowaniu projektu, w tym opracowaniu koncepcji projektu;
2) realizacji projektu.
 
Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, jeżeli projekt ten:
1) projekt jest zgodny z lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR";
2) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu nr 1974/2006;
3) nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych.
Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, obejmującą co najmniej 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy, nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty:
1) organizacji i przeprowadzenia spotkań podmiotów, które mają realizować projekt współpracy, zwanych dalej "partnerami projektu współpracy", w tym koszty:
            a) podróży lub pobytu osób zaangażowanych w przygotowanie projektu współpracy ze strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy oraz innych LGD będących partnerami projektu współpracy,
            b) najmu sprzętu lub pomieszczeń,
            c) tłumaczeń,
            d) opracowania, druku lub powielenia materiałów;
2) badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości oraz przygotowania dokumentacji technicznej;
3) wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych.
 
 
 
Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:
1) projekt jest zgodny z lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR";
2) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu nr 1974/2006;
3) nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych.
4) projekt zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania, zwane dalej "LGD", które będą uczestniczyły w jego realizacji i zostały wybrane do realizacji LSR i przyczyni się do osiągnięcia celów wszystkich LSR;
5) projekt ten uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny projektu współpracy
6) w ramach tego projektu wskazano osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy, zwaną dalej "koordynatorem", a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, również osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie tego projektu ze strony jednej spośród LGD krajowych, zwaną dalej "koordynatorem krajowym";
7) cele tego projektu są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie jego realizacji.
 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty:
1) organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty:
a) podróży osób zaangażowanych ze strony LGD krajowych w realizację projektu współpracy,
b) tłumaczeń,
c) pobytu osób zaangażowanych ze strony partnerów projektu współpracy będących LGD, w tym również innych niż LGD krajowe;
2) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;
3) przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz;
4) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu zalicza się do kosztów kwalifikowalnych jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;
5) zakupu materiałów lub przedmiotów;
6) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
7) robót budowlanych;
8) nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
10) zakupu, opracowania, przygotowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;
11) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR;
12) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
13) przygotowania projektów stron internetowych dotyczących projektu współpracy oraz prowadzenia i aktualizacji tych stron;
14) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub za świadczenie usług, w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu współpracy, oraz inne koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów;
15) opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty;
16) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, związanych z pracą osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a także inne koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób
(czyli osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy zwaną „koordynatorem”)
 
Uwaga:
Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu oraz zakupu rzeczy używanych, z wyłączeniem rzeczy związanych z lokalną kulturą lub dziedzictwem historycznym.
Koszty związane z zatrudnieniem „koordynatora” z wyłączeniem kosztów podróży służbowych, przekraczające w przeliczeniu na pełen etat dwuipółkrotnie kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, nie są kosztami kwalifikowalnymi.
 
 
Umowa partnerska (tylko w przypadku operacji polegającej na realizacji operacji) zawiera w szczególności :
 1) dane identyfikujące partnerów projektu współpracy;
 2) opis celów i przewidywanych rezultatów projektu współpracy oraz głównych zadań objętych tym projektem;
 3) określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których udział założono w jego realizacji;
 4) określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji zadań objętych tym projektem;
 5) wskazanie koordynującej LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 - również krajowej koordynującej LGD;
 6) wskazanie koordynatora, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, również koordynatora krajowego;
 
Tryb składania wniosku jest otwarty. Wnioski składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji polegającej na realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
Przyznanie pomocy na operację polegającą na realizacji jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania, niezależnie od liczby LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji.
Postępowanie w sprawie przyznania pomocy na operację polegającą na realizacji projektu współpracy wszczyna się na wniosek o jej przyznanie złożony przez LGD krajową uczestniczącą w jego realizacji, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji w toku postępowania w sprawie przyznania tej pomocy.FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Cel działania
Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Zakres pomocy
W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

 1. badań nad obszarem objętym LSR,
 2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
 3. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR,
 4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR,
 5. szkolenia lokalnych liderów,
 6. animowania społeczności lokalnych,
 7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).


Beneficjent
 • Lokalne grupy działania
Opracowanie: Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2011-11-08
Liczba wywołań: 87062  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort