Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Znaki towarowe w opisie przedmiotu zamówienia
Zamówienia publiczne »

 

      W związku z przypadkami nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzonymi w trakcie weryfikacji dokumentacji przetargowych Samorząd Województwa zwraca uwagę, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) (dalej Pzp) zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że co do zasady ustawa zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Możliwość dokonania przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia należy traktować jako wyjątek od ww. zasady oraz interpretować w sposób zawężający. Skorzystanie przez zamawiającego z powyższej możliwości uzależnione jest ponadto od wystąpienia określonych przesłanek. Po pierwsze musi to być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, po drugie musi wystąpić brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, po trzecie zamawiający musi zakomunikować możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych poprzez użycie słów „lub równoważne”. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że przedmiotowe przesłanki powinny być spełnione łącznie.
      Naruszenie przez zamawiającego dyspozycji art. 29 ust. 3 Pzp na skutek opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia może zostać zakwalifikowane jako naruszenie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
      Ze względu na skutki jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 Pzp zamawiający przygotowując procedurę udzielenia zamówienia publicznego powinni zwracać szczególną uwagę na to, aby w dokumentacji konkretnego postępowania (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów czy też znaków towarowych.

 

Opracowanie: Wprowadzenie:
Data publikacji: 2012-06-28 Data aktualizacji: 2012-06-28
Liczba wywołań: 13260  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort